Durant aquesta setmana el nostre company Antonio Monturiol ha visitat diferents finques i centrals frutícoles a Portugal, degut al ràpid increment del foc bacterià i especialment d’Stemphylium a la zona frutícola Portuguesa.
S’han presentat les nostres estratègies per a combatre aquestes malalties, i han tingut una gran acceptació per part seva.

Durante esta semana nuestro compañero Antonio Monturiol, ha visitado diferentes fincas y centrales frutícolas en Portugal, debido al rápido incremento del fuego bacteriano y especialmente de Stemphylium en la zona frutícola Portuguesa.
Se han presentado nuestras estrategias para combatir estas enfermedades y han tenido una gran aceptación por su parte.